Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Administrator Danych

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Subscribo jest Rafał Kasprzak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KASPARO Rafał Kasprzak, NIP 8811464074, ul. Kolejowa 175, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, E-mail: hello@subscribo.pl, będący jednocześnie sprzedawcą.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem;

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

d) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

2. Cel Pozyskiwania Danych

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych przekazanych przez Użytkowników, zgodnie z Rozporządzeniem, w związku z korzystaniem z Serwisu.

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Serwis, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie.

Dane osobowe Użytkowników podlegają szczególnej ochronie i są wykorzystane tylko w takim zakresie w jakim Użytkownik wyraził na to zgodę.

Dane osobowe wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora w celu:

a) realizacji zamówień dokonywanych przez Serwis;

b) kontaktu z Użytkownikiem;

c) założenia, prowadzenia i obsługi Konta Użytkownika;

d) obsługa reklamacji.

Założenie Konta Użytkownika oraz złożenie Zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji.

Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:

a) Imię i nazwisko;

b) Adres poczty elektronicznej;

c) Numer telefonu komórkowego;

d) Adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

e) Nazwę firmy;

f) Numer Identyfikacji Podatkowej.

3. Wykorzystywanie plików Cookies oraz innych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. Po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

4. Prawa Użytkowników Związane z Przetwarzaniem Danych Osobowych i Podejmowaniem Zautomatyzowanych Decyzji

4.1 Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO): posiadacie Państwo prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, posiadacie Państwo prawo dostępu do nich oraz uzyskania informacji m.in.: o celu ich przetwarzania, kategorii odnośnych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych.

4.2 Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): posiadacie Państwo prawo do żądania od nas sprostowania swoich danych osobowych ze względu na ich nieprawidłowość bądź niekompletność.

4.3 Prawo do usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – w przypadkach przewidzianych przez obowiązujące prawo posiadacie Państwo uprawnienie do żądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych i poinformowania podmiotów, którym przekazaliśmy Wasze dane o Waszym żądaniu.

4.4 Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO): w określonych przypadkach posiadacie Państwo prawo zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

4.5 Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): posiadacie Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam dostarczyliście oraz ich przesłania do innego, wybranego przez Państwo administratora danych osobowych. Prawo do przenoszenia przysługuje, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub przesłanki wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. O ile jest to technicznie możliwe, możecie także zażądać, by Państwa dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu uprawnionemu administratorowi.

4.6 Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w każdym czasie posiadają Państwo uprawnienie sprzeciwienia się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Waszą szczególną sytuacją. Państwa sprzeciw z tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie. Wówczas nie możemy przetwarzać Państwa danych chyba, że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli natomiast Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, po otrzymaniu Państwa sprzeciwu (bez konieczności jego uzasadnienia) bezwarunkowo nie możemy już przetwarzać Państwa danych w takim celu.

4.7 Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 RODO): jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiadają Państwo prawo do cofnięcia takiej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.8 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy, posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcy danych

W związku z realizacją sprzedaży przez Serwis dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

6. Okres przechowywania danych.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, a po rezygnacji z bycia Użytkownikiem Serwisu - przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących Sprzedawcy z tytułu zawarcia Umowy, w tym dochodzenia roszczeń.

7. Bezpieczeństwo danych.

Administrator przechowuje dane na należących do niego serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

8. Postanowienie Końcowe

Na bieżąco weryfikujemy treść naszej Polityki Prywatności, aby była ona w pełni aktualna. W przypadku jakichkolwiek zmian lub uzupełnień, które mogą wynikać w szczególności z potrzeb dostosowywania do zmian w obowiązujących przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności lub też związanych z poszerzeniem naszej oferty, będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej lub także przez przesłanie odpowiedniej wiadomości e-mail, gdy tylko zmiana zostanie opublikowana.